Tự Họa Biển Sâu

Bộ tranh Chân Dung

2014 – Acrylic trên toan – 160cm x 140cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập