Phiêu Tháng Sáu (catalogue)

thực hiện bởi Stop and Go Art Space

Tiểu sử Phạm Huy Thông

cập nhật năm 2018

Đồng Bào

thực hiện bởi Phòng tranh Bùi (2010)

Tay – Triển lãm cá nhân

thực hiện bởi Phòng tranh Craig Thomas (2013)

Strange Dreams

thực hiện bởi Ernst & Young Singapore (2013)