Tiểu sử Phạm Huy Thông

cập nhật năm 2018

Đồng Bào

thực hiện bởi Phòng tranh Bùi (2010)

Tay – Triển lãm cá nhân

thực hiện bởi Phòng tranh Craig Thomas (2013)

Strange Dreams

thực hiện bởi Ernst & Young Singapore (2013)