Tranh năm Kỷ Hợi 01

2019 – Sơn dầu trên toan – 40cm x 50cm

Tranh đang tìm nhà sưu tập