Tĩnh – Nặng

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 60cm x 80cm

Tranh đã được sưu tập