Tiệc Tùng Tiệc Tùng

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải bố – 150cm x 150cm

Tác phẩm đã bị thất lạc ở Hương Cảng