Súy Vân phác thảo AAA

2020 – Acrylic & chì trên giấy – Kích thước A3 420mm x 297mm

Người mẫu: Yvy (biệt danh)

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập

Bộ tranh: Khỏa Thân

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…