Rùa Tiến Bộ

Bộ tranh Tay

2010 – Sơn dầu trên toan – 140cm x 160cm

Tác phẩm đã được sưu tập