Nửa Đường Mây Bay số 02

2016 – Sơn dầu trên vải lanh – 140cm x 160cm

Đã được sưu tập bởi Witness Collection