NIẾT BÀN ĐANG THI CÔNG – XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN – số 2

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 200cm x 80cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập