Một Cuộc Thi Ăn

Bộ tranh Tay

2011 – Sơn dầu trên toan – 160cm x 140cm

Tác phẩm đã được sưu tập