Lạc

Bộ tranh Hy Vọng

Phác thảo AAD – 2016 – Acrylic trên toan – 40cm x 50cm

Available