Hổ Vùng Cao

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 40cm x 50cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập.