Hạt Mầm 2020

Tác phẩm sáng tác trong giai đoạn giãn cách chống dịch Covid-19 .

2020 – Sơn dầu trên vải lanh – 60cm x 90 cm

Người mẫu: Vũ Minh Tú

Sưu tập: Nguyễn Ngọc Lý