Và Con Rắn Nói: Đu Đủ Hãy Còn Xanh Lắm” – phiên bản đêm

2020 – Sơn dầu trên vải bố – 130cm x 100cm

Tác phẩm đang tìm người sưu tập

Bộ tranh: Khỏa Thân

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…