Và Con Rắn Nói: Đu Đủ Hãy Còn Xanh Lắm” – phiên bản đêm

2020 – Sơn dầu trên vải bố – 130cm x 100cm

Tác phẩm đang tìm người sưu tập