Cuộc Họp

Bộ tranh Chân Dung

2008 – Acrylic trên vải bố – 80cm x 80cm

Sưu tập bởi Witness Collection