Vùng Đất Chạy Trốn 07

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 40cm x 55cm

Tranh đang tìm nhà sưu tập

Bộ tranh: Vùng Đất Chạy Trốn

Mô tả bộ sưu tập