Vùng Đất Chạy Trốn 06

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 40cm x 55cm

Tranh đã được sưu tập

Bộ tranh: Vùng Đất Chạy Trốn

Mô tả bộ sưu tập