Và Con Rắn nói: Đu Đủ Hãy còn xanh lắm – phiên bản ngày

2020 – Sơn dầu trên vải bố – 130cm x 100cm

Available