Tự Do (phiên bản Việt)

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải lanh – 200cm x 195cm

Sưu tập bởi Witness Collection