Trận chọi trâu nảy lửa – 01

2021. Acrylic và chì trên giấy Fabriano đã khử axit. Bản vẽ trên giấy A4 210mm x 297mm

Sưu tập: Phan Hằng