Tắc Đường

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải bố – 120cm x 190cm

Tác phẩm đã được sưu tập