Sức Mạnh Của Chúng Ta Hay Sức Mạnh Mỹ ?

Bộ tranh Tay

2011 – Sơn dầu trên toan – 130cm x 97cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập