Ngựa Thành Tơ-roa

2008 – Acrylic trên vải bố – 276cm x 73cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập