Một mình đi Tam Đảo

2001 – Bột mầu trên giấy bìa – 60cm x 85cm