Mở Bán

Bộ tranh Hy Vọng

2018 – Sơn dầu trên toan – 190cm x 120cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập