Miếng Đất Ông Cha

Bộ tranh Hy Vọng

2015 – Acrylic trên toan – 140cm x 160cm

Available