Miếng Đất Ông Cha

Bộ tranh Hy Vọng

2015 – Acrylic trên toan – 140cm x 160cm

 

Đại diện bán: Craig Thomas Gallery

27i Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, tp. Hồ Chí Minh

[ P ] : +84 (0)903 888 431 or +84 (0)938872069 [ E ] : cthomasgallery@gmail.com