Loạn Đả số 03

Bộ tranh Hộ Pháp

2013 – Acrylic trên vải – 150cmx100cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập