Lò Tổng

Bộ tranh Huyền Tích Đồng Bào

2024 – Sơn dầu trên vải lanh – 130cm x 100cm