Hoá Ra Là Chị Trang

2019 – Sơn dầu trên toan – 40cm x 50cm

Available