Hộ Pháp 2012

Bộ tranh Hộ Pháp & Bộ tranh Chân Dung

2012 – Acrylic trên toan – 1m x 1m

Available