Hổ Đôi

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 100cm x 130cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập.