Đơn Độc

Bộ tranh Ghế Nhựa

2006 – Sơn dầu trên giấy bồi trên vải – 100cm x 100cm

Available