Đơn Độc

2006 – Sơn dầu trên giấy bồi trên vải – 100cm x 100cm