Công Trường 03

Bộ tranh Ấp Ủ

2021 – Sơn dầu trên vải bố – 130cm x 100cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập / Liên hệ