Chân Dung Tự Do

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải bố – 100cm x 100cm

Tác phẩm đã được sưu tập