Chân dung nhà phê bình Nguyễn Quân

Bộ tranh Chân Dung

2008– Mực trên giấy nâu – Khổ A4 : 297mm x 210mm

Ký họa khi ông Nguyễn Quân phát biểu trong một hội thảo nghệ thuật ở Singapore

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập