Chân dung Minh Liên

2020 – Sơn dầu trên vải bố – 55cm x 40cm

Tác phẩm đã được sưu tập