Chân dung họa sĩ Đoàn Xuân Tặng

Chân dung họa sĩ Đoàn Xuân Tặng

Mầu nước trên giấy – 2015 – Khổ A4 297mm x 210mm

Available