Cây Hoa Sữa phố Ấu Triệu

2008– Mực trên giấy nâu – Khổ A4 : 297mm x 210mm

Cây hoa sữa bên hông Nhà thờ lớn. Ở khoảng số 14 phố Ấu Triệu

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập