Bò Đực Vào Thành Phố

2006 – Sơn mài – 40cm x 40cm