Bé Mây Hồng

Bộ tranh Hy Vọng

Phác thảo AAC – 2016 – Sơn dầu trên toan – 50cm x 50cm

Available