Bầu Trời Mầu Tím

Đồng Bào series

2009 – Sơn dầu trên vải bố – 100cm x 200cm

Sưu tập bởi Born Collection