Bánh Xe Luân Hồi IV

Bộ tranh Luân Hồi

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 130cm x 100cm

Available