Âu Cơ 02

2008 – Đất nung

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập