Âu Cơ 01

2008 – Đất nung

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập