Self Portrait Nudity sketch

2020 – Acrylic & pencil on paper – Size A3 420mm x 297mm

Model: Tanya (nickname)

Available

Series: Nudity

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…