Missing home village

2020 – Oil on linen – 130cm x 100cm

Model: Yvy (nickname)

Private collection

Series: Nudity

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…