Tranh Mậu Tuất

2018 – Sơn dầu trên vải – 50cm x 100cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập