Tình Huynh Đệ

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải lanh – 150cm x 200cm

Sưu tập bởi Witness Collection

Ảnh chụp năm 1968 bởi Eddie Adams (AP)