Ngày ẩm ướt

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 90 cm x 60 cm

Tranh đang tìm nhà sưu tập

Bộ tranh: Khỏa Thân

Các tác phẩm sử dụng mẫu nuy trong những bối cảnh khác nhau nên đã góp mặt trong nhiều series khác nhau như Truyện Xưa Kể Lại, Ấp Ủ…