Dừng Lại

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên toan – 100cm x 100cm

Bức tranh đã bị phá hủy.